Dienstenwijzer Eerdmans Jachtverzekeringen B.V.

In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan én mag verwachten.

Wie zijn wij?

Eerdmans Jachtverzekeringen is een dienstverlener op het gebied van online verzekeren en bestaat inmiddels ruim 50 jaar. Wij zijn specialist op het gebied van verzekeren van pleziervaartuigen en recreatiewoningen. Ons werkgebied omvat Nederland, Duitsland en België. Door onze jarenlange ervaring en kennis kunt u rekenen op deskundig advies en een betrouwbare dekking. Naast online verzekeren via onze volmacht, hebben wij ook de mogelijkheid om bepaalde risico’s bij een aantal provinciale verzekeraars onder te brengen.

Wij streven niet naar klanten, maar naar relaties!

ONZE DIENSTEN EN WERKWIJZE

Eerdmans Jachtverzekeringen biedt de mogelijkheid om online uw verzekering, ten behoeve van uw pleziervaartuig of recreatiewoning, af te sluiten. Hiervoor maken wij gebruik van een afsluitstraat op onze website. Aanvragen die buiten de reguliere acceptatie criteria vallen, zullen handmatig worden beoordeeld. Hierbij kan de keuze worden gemaakt om de aanvraag onder te brengen bij een van onze provinciale partners.

In deze afweging stellen wij u als relatie centraal.

Voor polissen  die lopen via onze bemiddeling doen wij het volgende:

  • Wij administreren de polissen die bij ons zijn ondergebracht;
  • Wij controleren bij een verzekering de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengt;
  • Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over de door u afgesloten financiële producten en wijzigingen doorgeven, dit kan veelal online;
  • Mocht u schade ondervinden, dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

Uiteraard verwachten wij van u, dat u de juiste gegevens verstrekt. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan dat gevolgen hebben voor de aanvraag en later op de eventuele schadeafwikkeling. Als uw persoonlijke en/of zakelijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, is het aan te raden dit aan ons door te geven. Dit is belangrijk om te voorkomen dat risico’s onverzekerd blijven. Wij verzoeken u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren en onjuistheden aan ons door te geven. Tot slot vertrouwen wij erop dat bij een afgesloten dienst tijdig de premie wordt betaald.

PRIVACY

Bij het adviseren over en het afsluiten van financiële producten of diensten vragen wij vertrouwelijke informatie aan onze klanten. U kunt er vanuit gaan, dat wij op een uiterst zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie. Door diverse technische en organisatorische maatregelen zijn uw gegevens o.a. beveiligd tegen inbreuk van buitenaf en onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. U heeft het recht om ons informatie te vragen over hoe wij persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Tevens heeft u het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe wij die verwerken? Kijk dan op: https://eerdmans.nl/privacybeleid/.

BETALING

Betaling van verzekeringspremies kunt u via ons kantoor doen door middel van automatische incasso of een nota.  Per polis zullen wij daarover afspraken met u maken. Als u de premies via ons betaalt, heeft u direct aan uw betalingsverplichting tegenover de verzekeraar voldaan. De verzekeringsdekking blijft dus ongewijzigd in stand. Blijft betaling aan ons uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen.

HOE WORDEN WIJ BELOOND?         

Beloning op basis van provisie

Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. De beloning is een percentage van de netto premie en de hoogte van het percentage is afhankelijk van het productsoort.

HOE WORDEN ONZE MEDEWERKERS BELOOND?

Het salaris van onze medewerkers is gebaseerd op een vast bedrag. Onze salarissen zijn marktconform en vastgelegd in een salarishuis. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen.

REGISTRATIES

Wij zijn bij een aantal organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven. Hieronder sommen wij onze registraties voor u op.

 

Kamer van Koophandel (KvK)

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 342886312.

AFM

De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Alleen als een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een vergunning om bepaalde financiële diensten te verlenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12020437. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/registers

AP

De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht binnen drie maanden voor te leggen aan het KiFiD. Ons aansluitnummer is 300.014114. Meer informatie kunt u vinden op de website www.kifid.nl. Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindende  uitspraken van de Geschillencommissie KiFiD. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Wij zijn op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Daarnaast hebben wij telefonisch een bereikbaarheidsservice, zodat u bij calamiteiten op ons kunt rekenen. Onze bedrijfsgegevens treft u hieronder:

Locatie:

Bezoekadres : Flevostraat 2A, 8531 KS Lemmer

Postadres : Postbus 130, 8530  AC te Lemmer

Telefoon : 0514-563655

Email : [email protected]

Internet: www.eerdmans.nl

MEER WETEN?

We hopen dat onze dienstenwijzer u voldoende inzicht en vertrouwen geeft in onze dienstverlening en werkwijze. Heeft u vragen? Aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen.

Wij zijn u graag van dienst.