Privacybeleid

Persoonlijk  contact  vinden  we  belangrijk.  Daarom  helpen  we  u  graag  zo  snel  mogelijk  via  verschillende kanalen. Heeft u een vraag over één van onze diensten of heeft u algemene een reactie of opmerking? Wij horen graag van u!

Onze vestiging is dagelijks geopend van 8.30 –17.00 uur. U kunt dan altijd bij ons binnen lopen.

Verzekering opzeggen?
Natuurlijk bent u vrij om uw verzekering(en) op te zeggen, al vinden we dat natuurlijk jammer. Wij horen dan ook graag waarom u uw verzekering wilt opzeggen. Een  opzegging  doet  u  door  een  e-mail  te  sturen  naar  info@eerdmans.nl. Wij zullen uw opzegging snel in behandeling nemen en u hierover een terugkoppeling geven.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?
Bij het adviseren over en het afsluiten van financiële producten of diensten vragen wij u om vertrouwelijke informatie. U kunt er vanuit gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie en dat wij deze  informatie  niet  zonder  meer  delen  met  anderen.  Vertrouwelijkheid is  bij  ons  bedrijf  een  belangrijk aspect. Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor? Wij  verwerken  uw  gegevens  voor  de  uitvoering  van  de  verzekeringsovereenkomst  conform  wettelijke verplichtingen   en   om   bijvoorbeeld   het   verzekeringsrisico   in   te   schatten.   Ook   gebruiken   wij   uw persoonsgegevens vanuit onze verplichting om onderzoek te doen naar mogelijke fraude.

Hoe worden uw gegevens beveiligd en bewaard?
Wij  gaan  uiterst  zorgvuldig  met  uw  persoonsgegevens  om.  Door  middel  van  diverse  technische  en organisatorische  maatregelen  beveiligen  wij  de  door  ons  verwerkte  persoonsgegevens  optimaal  tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Ook moet u denken aan beveiliging van onze gebouwen, werkplekken en systemen. Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur verschilt per product dat is afgesloten.

Welke gegevens moeten wij met andere instanties delen?
Wanneer het op grond van de wet verplicht is, of noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst wisselen  wij  persoonsgegevens  uit  met  andere  instanties.  Om  een  goed  en  verantwoord  acceptatie-en schadebeleid  uit  te  kunnen  voeren  is  Eerdmans Jachtverzekeringen aangesloten bij de Stichting CIS  (Centraal  Informatie Systeem) te Den     Haag.     Deze     stichting     verzamelt     en     bewaart     verzekeringsgegevens     voor verzekeringsmaatschappijen   en   gevolmachtigd   agenten.   Aangesloten   partijen   kunnen   ook   onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en verzekeringsfraude & criminaliteit te voorkomen (zie www.stichtingcis.nl).

Kan ik informatie over mijzelf inzien?
U hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u hebt het recht te vragen onjuiste  gegevens  aan  te  passen  of  te  verwijderen.  Inzage  in  persoonsgegevens  en  informatie  omtrent verwerking  van  persoonsgegevens  geven  wij  alleen  wanneer  wij  voldoende  zekerheid  hebben  over  de identiteit  van  de  persoon  die  het  verzoek  indient.  Wij  kunnen  bij  de  behandeling  van  het  verzoek  om aanvullende gegevens vragen. Voor    een    verzoek    tot    inzage    of    correctie    kunt    u    contact    opnemen    met    de    Functionaris Gegevensbescherming, via info@eerdmans.nl.

Meer weten?
Heeft u alsnog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar uw contactpersoon of ons algemene e-mailadres.

Heeft u een klacht?
Heeft  u  een  klacht  over  de  manier  waarop  wij  omgaan  met  uw  persoonsgegevens?  Dan  kunt  u  een e-mailbericht sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via info@eerdmans.nl. Wij  maken  u  er  tevens  op  attent  dat  u  het  recht   heeft  een  klacht  in  te  dienen   bij  de  Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag